August 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
July 29, 2019 July 30, 2019

7:30 pm: Nebraska Ragchew

7:30 pm: Nebraska Ragchew
July 31, 2019

7:30 pm: San Antonio DN

7:30 pm: San Antonio DN

8:00 pm: Canadian Net

8:00 pm: Canadian Net

8:00 pm: Yellow River DG

8:00 pm: Yellow River DG
August 1, 2019

7:45 pm: MVARC Net

7:45 pm: MVARC Net

8:00 pm: Zombie Alert net

8:00 pm: Zombie Alert net
August 2, 2019 August 3, 2019

7:00 pm: KY All Digital Net

7:00 pm: KY All Digital Net

8:00 pm: America Link

8:00 pm: America Link

8:00 pm: DARC(MN) Net

8:00 pm: DARC(MN) Net
August 4, 2019

7:30 pm: Ohio Link Network

7:30 pm: Ohio Link Network

8:00 pm: Oklahoma

8:00 pm: Oklahoma
August 5, 2019 August 6, 2019

7:30 pm: Nebraska Ragchew

7:30 pm: Nebraska Ragchew
August 7, 2019

7:30 pm: San Antonio DN

7:30 pm: San Antonio DN

8:00 pm: Canadian Net

8:00 pm: Canadian Net

8:00 pm: Yellow River DG

8:00 pm: Yellow River DG
August 8, 2019

7:45 pm: MVARC Net

7:45 pm: MVARC Net

8:00 pm: Zombie Alert net

8:00 pm: Zombie Alert net
August 9, 2019 August 10, 2019

12:00 pm: Hams in the Park

12:00 pm: Hams in the Park

7:00 pm: KY All Digital Net

7:00 pm: KY All Digital Net

8:00 pm: America Link

8:00 pm: America Link

8:00 pm: DARC(MN) Net

8:00 pm: DARC(MN) Net
August 11, 2019

7:30 pm: Ohio Link Network

7:30 pm: Ohio Link Network

8:00 pm: Oklahoma

8:00 pm: Oklahoma
August 12, 2019 August 13, 2019

7:30 pm: Nebraska Ragchew

7:30 pm: Nebraska Ragchew
August 14, 2019

7:30 pm: San Antonio DN

7:30 pm: San Antonio DN

8:00 pm: Canadian Net

8:00 pm: Canadian Net

8:00 pm: Yellow River DG

8:00 pm: Yellow River DG
August 15, 2019

7:45 pm: MVARC Net

7:45 pm: MVARC Net

8:00 pm: Zombie Alert net

8:00 pm: Zombie Alert net
August 16, 2019 August 17, 2019

7:00 pm: KY All Digital Net

7:00 pm: KY All Digital Net

8:00 pm: America Link

8:00 pm: America Link

8:00 pm: DARC(MN) Net

8:00 pm: DARC(MN) Net
August 18, 2019

7:30 pm: Ohio Link Network

7:30 pm: Ohio Link Network

8:00 pm: Oklahoma

8:00 pm: Oklahoma
August 19, 2019 August 20, 2019

7:30 pm: Nebraska Ragchew

7:30 pm: Nebraska Ragchew
August 21, 2019

7:30 pm: San Antonio DN

7:30 pm: San Antonio DN

8:00 pm: Canadian Net

8:00 pm: Canadian Net

8:00 pm: Yellow River DG

8:00 pm: Yellow River DG
August 22, 2019

7:45 pm: MVARC Net

7:45 pm: MVARC Net

8:00 pm: Zombie Alert net

8:00 pm: Zombie Alert net
August 23, 2019 August 24, 2019

7:00 pm: KY All Digital Net

7:00 pm: KY All Digital Net

8:00 pm: America Link

8:00 pm: America Link

8:00 pm: DARC(MN) Net

8:00 pm: DARC(MN) Net
August 25, 2019

7:30 pm: Ohio Link Network

7:30 pm: Ohio Link Network

8:00 pm: Oklahoma

8:00 pm: Oklahoma
August 26, 2019 August 27, 2019

7:30 pm: Nebraska Ragchew

7:30 pm: Nebraska Ragchew
August 28, 2019

7:30 pm: San Antonio DN

7:30 pm: San Antonio DN

8:00 pm: Canadian Net

8:00 pm: Canadian Net

8:00 pm: Yellow River DG

8:00 pm: Yellow River DG
August 29, 2019

7:45 pm: MVARC Net

7:45 pm: MVARC Net

8:00 pm: Zombie Alert net

8:00 pm: Zombie Alert net
August 30, 2019 August 31, 2019

7:00 pm: KY All Digital Net

7:00 pm: KY All Digital Net

8:00 pm: America Link

8:00 pm: America Link

8:00 pm: DARC(MN) Net

8:00 pm: DARC(MN) Net
September 1, 2019

7:30 pm: Ohio Link Network

7:30 pm: Ohio Link Network

8:00 pm: Oklahoma

8:00 pm: Oklahoma

Return to calendar